Lída Horká - programy pro děti
Lída Horká – programy pro děti
↑ Nahoru

Zpracování a ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.


I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
RC Kulihrášek, z. s.
Mandysova 335, Pardubice 530 03
IČ: 285 51 541
(dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje na správce:
- telefon: 603 116 244
- e-mail: kulihrasek.pce@seznam.cz

II. Za jakými účely jsou osobní údaje zpracovávány?

a) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pro účely
- vedení evidence účastníků při akcích a službách, které pořádá Správce
- úhrady poskytnutých služeb
- zajištění provozu a bezpečnosti při uvedených akcích
- splnění zákonných požadavků souvisejících s činností
- reportážní činnosti z pořádaných akcí
- komunikace s účastníky akcí a jejich zákonnými zástupci

b) Osobní údaje smluvních dodavatelů jsou zpracovávány pro účely
- zajištění řádného splnění závazkového vztahu (smlouvy)
- zajištění komunikace se smluvními partnery
- vedení evidence smluv

c) Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely
- vedení personálních spisů zaměstnanců
- plnění pracovněprávních povinností
- zajištění komunikace se zaměstnanci

III. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:
- Splnění právní povinnosti
- Splnění smlouvy / opatření před smlouvou
- Ochrana oprávněných zájmů správce
- Udělený souhlas subjektu

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů být orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalším příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu. Správce využívá nebo může v budoucnu využívat služeb osoby vykonávající činnost zpracování účetnictví. V takovém případě je příjemcem osobních údajů také tato osoba, provádějící účetní služeb a případně též mzdové účetnictví.

Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu.

Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a dokumentaci související jsou zpracovávány po dobu stanovenou pracovněprávními předpisy a předpisy souvisejícími.

Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
- právo na transparentní informace a náležitá sdělení
- právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
- právo na opravu osobních údajů
- právo na omezení zpracování
- právo na výmaz osobních údajů
- právo na přenositelnost údajů
- Právo vznést námitku proti zpracování
- právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

VII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro účely poskytování služeb je smluvním a zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci řádně poskytovat naše služby.
Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních povinností je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moci plnit své závazky z pracovní smlouvy a dále plnit své povinnosti zaměstnavatele.